top of page
 • Welke zorg bieden wij?
  Memorial Zorg biedt verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een team van deskundige verpleegkundigen en verzorgers zijn wij dagelijks in de wijk om u te ondersteunen. Naast reguliere verpleging en verzorging zijn wij gespecialiseerd in palliatief terminale zorg (PTZ). Ten slotte werken wij met e-health en technologie om de kwaliteit van leven van onze cliënten te behouden en verbeteren.
 • In welke regio’s zijn wij actief?
  Wij zijn actief in de regio Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, Schiedam, Vlaardingen en Maasluis
 • Wie betaalt uw zorg?
  De zorg die wij u bieden, wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) of de Wet langdurige zorg (Wlz). U komt in aanmerking voor ZvW wanneer u hiervoor een indicatie heeft gekregen van een indicerende wijkverpleegkundige. Met de volgende verzekeraars hebben wij contracten: Zilveren Kruis, DSW en VRZ. Voor de overige verzekeraars kunt u bij ons ook terecht. Dan bieden wij de zorg op niet-gecontracteerde basis. Voor Wlz komt u in aanmerking wanneer u een indicatie heeft vanuit het CIZ, het Centrum voor Indicatiestelling Zorg.
 • Aanmeldcriteria
  Onze zorglevering is inclusief. Dat betekent dat wij geen onderscheid maken naar ras, taal, religie, sekse en/of geaardheid van cliënten. Alle cliënten worden gelijkwaardig behandeld. Om echter verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren. Dat zijn: Exclusiecriteria ofwel uitsluitingscriteria Verzorgingsgebied Indicatie- en financieringseis Personele beschikbaarheid Exclusiecriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren. Deze criteria zijn: Jonger dan 23 jaar Vrijheidsbeperkende maatregelen, d.w.z. onvrijwillige zorg en/of dwang onder Wzd of Wvggz Vergevorderde dementie Zware ernstige GGZ-problematiek Gehandicaptenzorg Suïcidaal gedrag Agressief gedrag Seksueel intimiderend gedrag Drugs- en/of alcoholverslaving (Sociaal) zeer problematisch gedrag Ontoelaatbare lichamelijke belasting voor de zorgmedewerker Andere vormen van onveiligheid voor medewerkers Is een van bovenstaande zaken op u van toepassing, dan kunt u terecht bij een collega-instelling die de passende zorg kan bieden. Ten slotte nemen wij cliënten aan die in ons verzorgingsgebied wonen, een indicatie hebben/kunnen krijgen en op voorwaarde dat wij voldoende beschikbaar personeel hebben.
 • Medezeggenschap
  Medezeggenschap betekent dat u mee mag praten, meedenken en meebeslissen in de koers van onze organisatie. Het beleid van onze organisatie met betrekking tot de medezeggenschap van onze cliënten is zodanig dat wij voldoen aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en wijzigingen daarin per 1 juli 2020. Leden van onze Cliëntenraad zijn: Mevrouw / de heer …. (cliënt) Mevrouw / de heer … (mantelzorger) Mevrouw / de heer …. (betrokkene bij de doelgroep) Deze leden worden ondersteund met de nodige en passende middelen om adequaat vorm te geven aan medezeggenschap. De Cliëntenraad kunt u bereiken via: clientenraad@memorialzorg.nl Tweemaal per jaar vindt er een dialoog plaats tussen de directeur en deze betrokkenen. Een aanwezige notulist noteert wat goed gaat, wat beter kan en wat de voorstellen van deelnemers zijn om te doen in het komende halfjaar. Centrale rol cliëntervaringen Het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken is als een kritisch proces beschreven in ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Daarvoor gebruiken wij de PREM-vragenlijsten. De uitkomsten van de PREM worden tijdens de jaarlijkse interne reflectie besproken met de medewerkers en worden hun verbetervoorstellen vastgelegd. Deze interne reflectie is een vorm van medezeggenschap, maar dan voor onze medewerkers. Daaraan doen ook de zzp’ers mee. De door medewerkers voorgestelde verbetervoorstellen vanuit de cliëntervaringen vormen de kern van de verbetercyclus van ons KMS en worden als zodanig meegenomen in de jaarlijkse systeembeoordeling en daarmee in de beleidsplannen van onze organisatie. Instemmingsrecht Een belangrijke wijziging in de Wmcz per 1 juli 2020 is het instemmingsrecht van de Cliëntenraad. Dat regelt dat bij belangrijke besluiten, ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie de instemming van de Cliëntenraad geldt. Memorial Zorg betrekt bij belangrijke besluiten te allen tijde de Cliëntenraad. Zeggenschap via toezicht Een andere belangrijke verplichting in de gewijzigde Wmcz is dat rechtspersonen per 1 juli 2020 in de statuten op dienen te nemen dat de Cliëntenraad in de gelegenheid wordt gesteld om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van ten minste één lid van het toezichthoudende orgaan van de instelling. Onze organisatie heeft inmiddels de nodige stappen gezet om de cliënten en hun mantelzorgers te vragen in hun netwerken te kijken wie als toezichthouder voorgedragen kan worden in onze Raad van Commissarissen. Bij de eerstvolgende wissel van een toezichthouder wordt een nieuwe toezichthouder aangedragen vanuit onze Cliëntenraad
bottom of page